Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

(Interneten keresztüli digitális képről nyomdai termék rendelés szolgáltatáshoz)

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni  az Eclipse Print Kft.internetes áruházának, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye  igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Felhasználók rendelkezésére áll.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés létrejött egyrészről a www.eclipse-print.hu oldal  üzemeltetője,

Cégnév: Eclipse  Print  Kft.

Székhely: 3780 Edelény, Miklós Gyula utca 29. Adószám: 12030657-2-05

Cégjegyzék szám: 05-09-007867

a továbbiakban Vállalkozó, ( ÁSZF-ben Vállalkozó/ Szolgáltató) valamint

jelen  oldal  szolgáltatásának igénybevevője, a továbbiakban Felhasználó között az alábbi feltételekkel és tartalommal:

Szerződés tárgya, létrejötte

A Felhasználó saját tulajdonát képező vagy harmadik személy szerzői jogával nem terhelt digitális fényképekről a honlapon felkínált termékekből mint árukínáló display, megállító tábla, dekorációk stb. (a továbbiakban: Áru) előállításával, valamint eseti jelleggel, azzal  összefüggő további szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) nyújtásával és szállításával bízza  meg a Szolgáltatót.

A Felhasználó Szolgáltató honlapjára navigálással, a szolgáltatás igénybevételével és a megrendelés Vállalkozó, mint a web oldal szolgáltatója  részére való továbbításával a jelen Szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat ( elérhető www.eclipse-print.hu) rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja.

Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve fizetési kötelezettség a Megrendelés e-mailben történő visszaigazolásával jön létre.

Megrendelések leadása

A Szolgáltatást a Szolgáltató weboldalán a megfelelő gombra történő kattintással rendelheti meg a Felhasználó. A Felhasználó feladata a megrendelt termékek darabszámának beállítása, illetve amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, ennek igénylése esetén a kód megadása. A rendelési felületen feltüntetett árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák az ÁFA-t, nem tartalmazzák az esetlegesen rendelt szállítási díjat.

A rendelési felületen szükséges kiválasztani az elkészült nyomdai termékek átvételének módját, helyszínét. A Szolgáltató ingyenesen lehetőséget biztosít a székhelyén illetve a budapesti fióktelepén történő átvételre. A kiszállítással történő átvétel díjfizetés ellenében történik. Kiszállítás  esetén az átvétel megtörténhet a Felhasználó által megadott címen. A szállítási módok és helyszín pontos ára  a megrendeléskor automatikusan láthatóvá válik a Szolgáltató weboldalán. A végleges fizetendő összeg tartalmazza a kiszállítás, a KVT díj és az ÁFA összegét.

A Felhasználó szavatol a számlázási és szállítási adatok és más általa megadott adatok helyességéért.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra  között történik. A Szolgáltató rendszere ezen időtartamon kívül is fogadja a megrendeléseket, ezen megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. Szolgáltatási határidő:

A Megrendelések teljesítése alapesetben 7-8 munkanapon belül,  az elkészült termék postára adásával vagy a személyes átvétel lehetőségének biztosításával történik meg. A szállítás jellemzően egy-három munkanapot vesz igénybe a Szolgáltató által igénybe vett  szállítási módtól, illetve a szállítást végző  által teljesített határidőktől függően., amely időtartam a teljesítési határidőbe nem számít bele. A munkanapon 17 óra  után és munkaszüneti napon beérkező megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

A Szolgáltató fenntartja a jogot,  hogy  különleges esetekben az itt meghatározottnál hosszabb szolgáltatási határidővel kerüljenek a Megrendelések kiszolgálásra. A meghosszabbodott kiszolgálási határidőről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

A szolgáltatás visszautasítása

Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt Megrendelések) visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.  A szolgáltatás visszautasítása esetén a Szolgáltató jogosult díjat  felszámítani a felmerült tevékenységekkel kapcsolatban.

 

Árak

A Szolgáltatás és megrendelés a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. A végleges fizetendő ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ár minden esetben tartalmazza valamennyi adó és járulék terhet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot,  hogy  a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Felhasználót azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért  egyet az díjszámítással, amely elállási jogot a megrendelő a díjról szóló értesítés megküldését követő 48 órán belül jogosult gyakorolni. Valamennyi árat forintban (Ft) kell érteni.

Amennyiben a Felhasználó az elkészült terméket a Szolgáltató székhelyén vagy fióktelepén személyesen veszi át, úgy szállítási költség nem terheli a Felhasználót.

 

Elállási Jog kizárása

A megrendeléstől az  elállás kizárt,  mivel a megrendelt nyomdai termékek a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.

A távollevők között kötött szerződésekhez kapcsolódó  elállási jog a Szolgáltató internetes áruházában elérhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális grafikájával ellátva kerül legyártásra.

Személyes átvétel a Szolgáltató telephelyein

A Szolgáltató székhelyén, illetve fióktelepén  történő átvételre 8:00 – 16:00 óra között, a szolgáltatási határidő leteltét követően van lehetőség.

Szállítás

A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérően nem állapodott meg. A Szolgáltató részteljesítésre jogosult. A Szolgáltató szállítási késedelme esetén a szolgáltató kártérítési kötelezettsége kizárt, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét.

Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szolgáltató megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru  postai vagy futárszolgálattal való elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura  vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Felhasználóra. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a postára adás, illetve a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása.

Fizetési feltételek

A megrendelt nyomdai termékeket a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében, illetőleg postai kézbesítés vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítőtől vagy futártól történő átvételekor kell megfizetni.

A Szolgáltató telephelyein történő átvétel esetén a díjak a helyszínen fizetendők. A fizetés történhet készpénzben, illetve előrefizetés esetén banki átutalással is.

A Szolgáltató egyes esetekben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez (előleg) , a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A Felhasználó szavatol azért, hogy  a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és időben gondoskodik a küldemény átvételéről, ellenőrzéséről és a fizetendő díjak kiegyenlítéséről. Át nem vett,  visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a csomag ismételt elküldését megtagadni a csomag ellenértékének előre történő átutalásának hiánytalan beérkeztéig.

Tulajdonjog fenntartás

A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató tulajdonjogát az Árura  fenntartja.

Tárolás: Ügyfél a kész  munkát köteles átvenni és a szolgáltatás díját  megfizetni. Az elkészült munkákat 1 hónapig őrizzük meg.

Szavatosság

Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális nyomtatás és nyomdai konfenkcionálás műszaki standardjának.

Csekély  jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 72 órán belül a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba kijavítással vagy kicseréléssel nem, vagy csak  aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Felhasználónak visszafizetésre kerül,  és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles.

A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni  (elállás)  vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen  Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.

A termékek digitális vagy ofszet-nyomdagéppel készülnek. A feltöltött digitális input grafikai adaton alapesetben korrekció nem történik. Az input pontos megadása a Megrendelő feladata. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a nyomatok minősége folyamatosan azonos. A nyomatok színe,  telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe,  telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti  indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el, csak abban az esetben, ha a Felhasználó a Nyomda székhelyére úgynevezett proof nyomatot juttat el, a gyártás megkezdése előtt.

 

Felelősség

Az adatoknak a Felhasználó, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt.

Helytelenül vagy pontatlanul, hiányosan  kitöltött megbízásból a Felhasználót ért  kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a részére esetlegesen átadott film, eredeti minta, adathordozó, küldött adatok, vagy kész  munkák, vagy egyéb anyagok elvesztése, megrongálása, vagy késedelmes feldolgozás esetében az adott adat anyagköltségének megtérítését, illetőleg a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti  hiba valamelyike bizonyíthatóan a Szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy  a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatai adathordozókon rögzítésre kerüljenek. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.

Az adatkezelés a személyes adatok védelméről szóló  1992.  évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001.  évi CVIII. tv. figyelembevételével történik.

A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel.  A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga.  A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési idő még nem telt  el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél  által továbbított képadatokat a Megrendelés teljesítését követően a Szolgáltató nem köteles megőrizni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy  a jelen  szerződési feltételekkel együtt alkalmazandó a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, mely az adatkezelés, az adatvédelem, és az adatbiztonság tárgyában a részletes szabályokat tartalmazza. Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

 

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

 

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat csakis az értékesítés céljából gyűjtjük, minden értékesítési tranzakcióról számlát állítunk ki. A jelzett adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

 

Szerzői jogok, büntetőjog

A továbbított képadatok tartalmáért a Felhasználó felelős. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által szolgáltatott adatok vizsgálatára különösen jogszerűségi, illetve harmadik személyek jogainak sérelmére vonatkozó szempontú vizsgálatára. Amennyiben a Szolgáltató ezen körülményeket vizsgálja, úgy az ezzel  kapcsolatban meghozott döntéséért Szolgáltató nem felelős, a Felhasználót nem mentesíti a harmadik személlyel vagy a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei alól.

Felhasználó szavatolja, hogy  a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok  esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a megrendeléssel szavatolja, hogy  a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tehet az illetékes bűnüldöző szervnél. Felhasználó köteles az általa szolgáltatott adatokkal (ideértve különösen képek) jogellenességéből, harmadik fél általi jogellenessé minősítéséből, jogszerűségének vitatásából eredően a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség haladéktalan megtérítésére. A kártérítési kötelezettség kiterjed különösen az elmaradt haszonra (különösen esetleges lefoglalásból eredően eszközök használaton kívülisége, kiesett munkaidő).

Szellemi tulajdon

A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti  elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

A Felhasználó azzal, hogy belép az Eclipse print Kft. (továbbiakban Nyomda) által működtetett www.eclipse-print.hu oldalra, automatikusan elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

 

A www.eclipse-print.hu oldalon megjelenő minden tartalom a Nyomda törvény által védett szellemi tulajdonát képezi, ezért az oldalon közzétett tartalmak, és azok egyes részei (grafikák, képek, kalkulátorok, katalógusok stb.) bármilyen módon történő felhasználása, különösen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, adatbázisban történő tárolása, rendszerezése, átcsoportosítása, változatlan, vagy bármilyen módosítással, átszerkesztéssel történő közzététele, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése és kereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a Nyomda előzetes írásbeli engedélyével történhet. [Szjt. 36. § (2)]

 

A Felhasználó a www.eclipse-print.hu oldal egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából számítógépe merevlemezére lementheti, illetőleg kinyomtathatja.

 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi, illetőleg szerzői jogi következményeket von maga után, amelynek során a Nyomda - önkéntes teljesítés hiányában - értesítési-eltávolítási eljárásban követelheti az interneten megjelentetett jogsértő tartalom eltávolítását, illetőleg ahhoz a hozzáférés biztosításának megszüntetését, továbbá bírósági úton követelheti a jogsértés megállapítását, abbahagyását, a jogsértéstől való jövőbeni eltiltást, valamint elégtétel adását és a jogsértéssel okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítését.

 

A www.eclipse-print.hu oldalról értesülést és információkat átvenni kizárólag - a fenti szabályok betartása mellett - úgy lehet, ha az adott információ mellett egyértelmű hivatkozás van a www.eclipse-print.hu oldalra, illetve ha az eredeti információ nem módosul.

 

Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen  Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá  válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok  mindkét Félre  nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni,  amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt  gazdasági célhoz a legközelebb áll.

 

Edelény, 2016.12.01.